आय कर फोरम्स मूल्यांकन वर्ष 2015-16
 
आईटीआर -1 सहज मूल्यांकन वर्ष 2015-16 पीडीएफ फार्मेट

अंग्रेजी           निर्देश

आईटीआर -2  मूल्यांकन वर्ष 2015-16 पीडीएफ फार्मेट                             

अंग्रेजी             निर्देश 

आईटीआर -2A  मूल्यांकन वर्ष 2015-16 पीडीएफ फार्मेट                           


अंग्रेजी             निर्देश 
आईटीआर -4S  सुगम मूल्यांकन वर्ष 2015-16 पीडीएफ फार्मेट
अंग्रेजी              निर्देश

आईटीआर -V  रसीद मूल्यांकन वर्ष 2015-16 
अधिसूचना संख्या 41/2015 : आयकर (सातवाँ संशोधन ) नियम , 2015

INCOME TAX FORMS / UTLITIES